O Projekcie

Parę słów o planowanych działaniach

Planowane do realizacji w ramach projektu prace zawierają szeroki zakres działań remontowo-budowlanych i konserwatorskich obejmując remont i konserwację historycznego obiektu Willi Waleria, znajdującej się w Milanówku.
Zakres projektu dotyczy przeprowadzenia robót remontowych, konserwatorskich w celu utworzenia nowej przestrzeni działań kulturalnych w budynku Willi Waleria, który wcześniej ze względu na zły stan techniczny nie był użytkowany.
 
Projekt jest wynikiem społecznych konsultacji z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi w kwestii wykorzystania zakresu budynku oraz stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej. W wyniku realizacji inwestycji nieużywany dotychczas obiekt zabytkowy zostanie zrewitalizowany i w całości przystosowany do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych. Willa stanie się miejscem interdysplinarnego podejścia do kultury, łączenia wielu jej dziedzin.
 
W wyniku projektu zostanie wdrożona nowa oferta kulturalno-edukacyjna obejmująca nowy zakres: ekspozycja i promocja dzieł Jana Szczepkowskiego – promocja jego życia i twórczości w kontekście Milanówka i sukcesów międzynarodowych, promocja rzemiosła związanego z twórczością artysty.
 
Działalność ośrodka ma stanowić powrót do tradycji polskiej szkoły projektowej oraz działalności J. Szczepkowskiego, malarza, rzeźbiarza prowadzącego Miejską Szkołę Sztuk Zdobniczych i malarstwa w Warszawie. Jan Szczepkowski wspierał tradycyjne rzemiosło, ręczne prace z zachowaniem tradycyjnym metod i naturalnych materiałów.
Dlatego działania w projekcie skierowane są głównie na te dziedziny.
Interdyscyplinarny ośrodek edukacji kulturalnej swoją działalnością brać będzie aktywny udział w budowaniu tożsamości Milanówka.
„Waleria” działać będzie na styku wielu dyscyplin, ukazując związki pomiędzy sztuką, a innymi dziedzinami kultury. Odbiorcami działań będą przedstawiciele środowisk artystycznych i intelektualnych, osób o zróżnicowanych kompetencjach kulturowych, publiczności lokalnej i międzynarodowej.
 
Działania uwzględniać będą potrzeby przedstawicieli różnych grup wiekowych oraz docierać będą do osób, mających utrudniony dostęp do kultury, w tym osób niepełnosprawnych.
Projekt realizowany jest przez jednostkę samorządu terytorialnego – Miasto Milanówek. Partnerem projektu jest Milanowskie Centrum Kultury – samorządowa jednostka kultury oraz INTBAU Norway – partner norweski.

Chcesz poznać nas bliżej?

Zadaniami interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej "Waleria" będą:

 • programowanie, organizowanie i realizacja wystaw sztuki współczesnej i innych;
 • wypracowanie nowych strategii kuratorskich oraz współczesnych form komunikowania się z odbiorcą;
 • budowanie kolekcji dzieł sztuki, nastawionej na działania artystyczne akcentujące wysoką jakość technik artystycznych i odniesienie do tradycyjnych zadań sztuki;
 • tworzenie artystom odpowiednich warunków dla prezentacji osiągnięć twórczych (wystawy stałe i czasowe, konkursy, sympozja, wydawnictwa);
 • wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem sztuki;
 • popularyzowanie wiedzy o sztuce, w poszczególnych środowiskach społecznych;
 • prowadzenie działalności oświatowej poprzez edukację kulturalną dzieci i młodzieży, a także dorosłych i osób starszych;
 • popularyzowanie dorobku kulturowego Milanówka;
 • organizacja wydarzeń kulturalnych lokalnych i ponadlokalnych;
 • organizacja pobytów studyjnych dla teoretyków i krytyków sztuki;
 • współdziałanie z innymi galeriami, centrami sztuki, szkołami i uczelniami artystycznymi, artystami i krytykami;
 • ekspozycja i promocja kolekcji rzeźb Jana Szczepkowskiego – promocja jego życia i twórczości w kontekście Milanówka i sukcesów międzynarodowych;
 • krzewienie interdysplinarności działań kulturalno-edukacyjnych poprzez prowadzenie różnorodnych szkoleń, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, opartych na dziedzinach: architektury, rzemiosła. Jan Szczepkowski wspierał tradycyjne rzemiosło, ręczne prace z zachowaniem tradycyjnym metod i naturalnych materiałów. Dlatego działania w projekcie skierowane są na te dziedziny, co jest zgodne z potrzebami społecznymi.
Language
Skip to content